bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Łańcuch żywieniowy przy oddawaniu zwierząt do uboju

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o obowiązku rzetelnego wypełniania łańcucha żywieniowego przy oddawaniu zwierząt do uboju.

Łańcuchy żywieniowe muszą być wypełnione kompletnie na dostępnym druku,

Zgodnie z załącznikiem II, sekcja III, pkt. 3 oraz 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 informacje dotyczące łańcucha żywnościowego powinny obejmować w szczególności:
a) status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie,
b) stan zdrowia zwierząt,
c) produkty lecznicze weterynaryjne lub inne leczenie, jakie podawano zwierzętom lub wobec nich stosowano w odnośnym okresie, wraz z okresem karencji powyżej zera, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji,
d) występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa,
e) w przypadku znaczenia dla ochrony zdrowia publicznego, wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt czy innych próbkach pobranych w celu zdiagnozowania chorób, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mięsa łączne z próbkami pobranymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób odzwierzęcych oraz kontroli pozostałości,
f) dane dotyczące produkcji, jeżeli mogą wskazywać na występowanie choroby;
g) imię i nazwisko lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia zwierząt oraz adres zakładu leczniczego.

• Przy oddawaniu bydła do uboju każda sztuka musi mieć oddzielny łańcuch żywieniowy, natomiast na partie świń z jednego gospodarstwa wystawiamy jeden łańcuch.
• Zwierzęta bez łańcucha żywieniowego nie będą przyjmowane do ubojni.

Do pobrania:

 Wzór łańcucha żywieniowego Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 19.09.2012
Podpisał: Karol Śmigiel
Dokument z dnia: 19.09.2012
Dokument oglądany razy: 31 960