bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu (adres siedziby: ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń, kontakt: e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 43 8433649);
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu mocą prawa unijnego i krajowego, w szczególności;
• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
• Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
• Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
• Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
• Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
• Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
• Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
• Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
oraz prowadzenie rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. Przy realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej współadministratorami danych osobowych są:
• w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii - Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
• w ramach zadań realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi - Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi, (adres siedziby: ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź, kontakt: e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 42 635 14 00, 42 635 14 01),
• w ramach zadań realizowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii w Polsce są odpowiedni powiatowi lekarze weterynarii w Polsce.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu;
5. W przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne. W innych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. w tym przepisy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą
przysługują następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
• w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl, tel. (48) 22 623 24 81,
• w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi: iod@wiw-lodz.pl, tel: (48) 42 635 14 07;
• w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu: wielun.piw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 43 8433649Opublikował: Karol Śmigiel
Publikacja dnia: 01.07.2018
Podpisał: Grzegorz Łuczak
Dokument z dnia: 01.07.2018
Dokument oglądany razy: 5 068